อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วัดโคราช

386 ถ.มุขมนตรี

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

14.973528, 102.078445

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 08.30 น.,18.30 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

วัดโคกประสาท

บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร ต.ไทยเจริญ

อ.ประคำ บุรีรัมย์ 31220

14.437869, 102.679169

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ​

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดปากช่อง

วัดคาทอลิกปากช่อง

อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130

14.705339, 101.416519

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระถวายพระกุมาร

วัดหนองพลวง

ศูนย์คาทอลิก ต.บ้านหนองพลวง

อ.ประทาย นครราชสีมา 30180

15.579815, 102.705688

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านหัน

321/1 หมู่ 8 ตู้ ปณ. 7 ต.บ้านหัน

อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

14.954778, 101.755142

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

วัดพระคริสตกษัตริย์

วัดเมืองคง

27 ตำบลคูขาด

อำเภอคง นครราชสีมา 30260

15.443706, 102.389282

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดแก้งคร้อ

699/1 ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ช่องสามหมอ

อ.แก่งคร้อ ชัยภูมิ 36150

16.107866, 102.255241

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดโนนแก้ว

61 หมู่4 ตำบลตะโก

อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

15.023426, 102.665520

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

วัดพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ

วัดมารีย์อุปถัมภ์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ

อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

15.800473, 102.033073

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดไทรทม

หมู่ 2 ต.สระทอง

อ.หนองหงส์ บุรีย์รัมย์ 31240

14.902363, 102.662872

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดหนองไม้ตาย

118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย นครราชสีมา 30180

15.607778, 102.744926

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดหนองบัวลาย

หมู่ 10 ตำบลบัวลาย

อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

15.591782, 102.418541

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

วัดกางเขนชัย

วัดปักธงชัย

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมารดาพระศาสนจักร

วัดหนองกุง

บ้านหนองพวง ต.วังชมพู

อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

16.139751, 101.576225

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอิสิดอร์

วัดบุไท

27 หมู่3 ตำบลคูขาด

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

15.651679, 102.320786

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี

วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วัดพุทไธสง

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อปราโมท ชินโคตร

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วัดโคกไค

ตู้ ปณ. 1 บ้านหนองบัวโคก

อ.ขัตุรัส ชัยภูมิ 36220

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดหนองหญ้าปล้อง

699/1 ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ช่องสามหมอ

อ.แก่งคร้อ ชัยภูมิ 36000

16.238594, 102.377083

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดหนองหญ้าปล้อง

ตู้ ปณ. 156

อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

15.824890, 101.986984

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมารดาพระผู้ไถ่

วัดท่าหินโงม

ตู้ ปณ.156

อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

16.061314, 102.032257

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดหนองบัวแดง

2/1 หมู่ 12 ต.หนองบัวแดง

อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

16.222996, 101.522141

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระมารดานิจานุเคราะห์

วัดนางรอง

70 ถ.ประชาสามัคคี

อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110

14.631506, 102.785286

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

วัดพระกุมารเยซู

วัดบ้านโป่งนคร

ตู้ ปณ. 1 บ้านหนองบัวโคก

อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36220

15.821311, 101.511955

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดกลางดง

146 หมู่ 13 ต.กลางดง

อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30320

14.634601, 101.252113

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดมารีย์สมภพ

วัดประจำโรงพยาบาลเซนต์แมรี่

307 ถนนมิตภาพ-หนองคาย

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

14.986169, 102.093239

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 07.00 น.,  อังกฤษ 17.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

วัดนักบุญเปโตร

วัดบ้านโนนแฝก

บ้านโนนแฝก ตำบลห้วยพะโก

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

15.035668, 102.668694

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านโนนงิ้ว

บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

15.041014, 102.678619

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

วัดพระมารดามารีอา

วัดโคกสี

บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

15.694007, 102.336655

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล

วัดแม่พระฟาติมา

วัดบ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

14.956922, 102.149529

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี

วัดนักบุญยออากิมและอันนา

26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

14.407148, 101.857864

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

วัดเขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

14.546796, 101.565331

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

วัดบุรีรัมย์

โรงเรียนมารีนุสรณ์ 100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-บรบือ ตำบลชุมเห็ด

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

15.000856, 103.124306

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส : คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร

วัดราชินีแห่งสันติภาพ

ต.งิ้ว

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

14.705658, 102.019897

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :