อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

วัดอุบล, วัดบุ่งกะแทว

604 ถ.พรหมราช

อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

15.227236, 104.850876

มิสซาวันอาทิตย์ : ไทย 06.30 น.,09.00 น.,16.00 น.

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระฟาติมา

วัดบ้านนาคำ

120/2 หมู่ 15 ต.ขามใหญ่

อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

15.271461, 104.833817

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัย

วัดบ้านทัพไทย

หมู่ 7 ต.แจระแม

อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

15.218985, 104.816010

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระถือศีล

วัดบ้านเอือดนัอย

หมู่ 2 ต.เอือดใหญ่

อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

15.536777, 105.211105

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดบ้านโนนเพ็ก

หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา

อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

15.526732, 105.165016

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วัดบ้านนาสามขา

ต.แก้งกอก

อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์

วัดบ้านปากเซน้อย

ต.ตาลสุม

กิ่ง อ.ตาลสุม อุบลราชธานี 34110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดศูนย์คาทอลิกยอห์น แบปติสต์

วัดพิบูลมังสาหาร

อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

15.248604, 105.235855

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดเซซ่ง

หมู่ 4 ต.เชียงเพ็ง

อ.ป่าติ้ว ยโสธร 35150

15.795395, 104.421318

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดบ้านนาดูน

หมู่ 4 ต.เปื่อย

กิ่ง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 34120

15.700406, 104.720337

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์์

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดบ้านหนองคู

หมู่ 3 ต.นาเวียง

อ.เสนางนิคม อำนาจเจริญ 37290

16.029169, 104.538055

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดบ้านซ่งแย้

หมู่ 2 ต.คำเตย

อ.ไทยเจจริญ ยโสธร 35120

16.069368, 104.374084

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อบุญเลิศ พรมเสนา

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดบ้านหนองคูน้อย, วัดบ้านเหล่า

หมู่ 5 ต.น้ำคำ

กิ่ง.อ.ไทยเจริญ ยโสธร 35120

15.988809, 104.497887

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์

วัดแม่พระรับสาร

วัดบ้านโนนมาลี

หมู่ 3 ต.ผาน้ำย้อย

อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

16.301811, 104.326813

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันนา

วัดบ้านโคกกลาง

หมู่ 1 ต.ผาน้ำย้อย

อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

16.313385, 104.327682

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันตน

วัดบ้านหนองแก

หมู่ 7 ต.กุดชุม

อ.กุดชุม ยโสธร 35140

16.133259, 104.324783

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์

วัดบ้านมะหรี่

หมู่ 2 ต.ภูเงิน

อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดบ้านหนองแสง

ต.ภูเขาทอง

อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 45120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

วัดบ้านหนองแวง

ต.นาเวียง

กิ่ง อ.ทรายมูล ยโสธร 35170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระมหาชัย

วัดบ้านสีเสียด

ต.โพธิ์ทอง

อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านหนองฟานยืน

หมู่ 5 ต.เหล่างาม

อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340

15.749468, 105.367752

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันนา

วัดบ้านปากถลาง

ต.สองคอน

อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดอำนาจเจริญ

ตู้ ปณ. 5

อ.เมือง อำนาจเจริญ 34120

15.906481, 104.631775

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านนาจาน

หมู่ 11 ต.สวาท

อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแห่งสากลโลก

วัดยโสธร

54 ถ.สหพัฒนา

อ.เมือง ยโสธร 35000

15.796083, 104.150589

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระมหาชัย

วัดร้อยเอ็ด

ถ.รอบเมือง

อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

16.034445, 103.662865

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดมหาสารคาม

545 ถ.สมถวิลราษฎร์

อ.เมือง มหาสารคาม 44000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดพยัคฆภูมิพิสัย

ถ.สุขาภิบาล ต.ปะหลาน

อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสต์แสดงองค์

วัดชานุมาน

ต.ชานุมาน

อ.ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดเขมราฐ

ถ.คีรีรัฐ ต.เขมราฐ

อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดคาทอลิกบ้านป่าก่อ

วัดบ้านป่าก่อ

ต.ป่าก่อ

อ.ชานุมา อำนาจเจริญ 37210

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

วัดบ้านบุ่งไหม

หมู่ 7 ต.บุ่งไหม

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

15.222210, 104.924484

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันนา

วัดบ้านบัวท่า

หมู่ 5 ต.ท่าช้าง

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

15.237200, 104.949753

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่อประยูร สมศรี

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดบ้านหนองทามน้อย

หมู่ 7 ต.คำเนียม

อ.กันรารมย์ ศรีษะเกษ 33130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระหฤทัย

วัดบ้านสีถาน

หมู่ 7 ต.หนองบัว

อ.กันทรารมย์ ศรีษะเกษ 33130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม

วัดบ้านคูสว่าง, วัดป่ายาง

ต.หนองกินเพล

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

15.237942, 104.797287

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดบ้านท่าขอนไม้ยุง, วัดปากชี

ต.บุ่งหวาย

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระเป็นทึ่พึ่ง

วัดบ้านโนนสว่าง

หมู่ 3 ต.บก

อ.โนนคูณ ศรีษะเกษ 33250

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดบ้านสะพาน

หมู่ 8 ต.หนองหัวช้าง

อ.กันทรารมย์ ศรีษะเกษ 33130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วัดกันทรลักษณ์

ต.น้ำอ้อม

อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110

14.668245, 104.657944

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโล

บ้านหนองรุง

หมู่ 7 ต.กุดเสลา ตู้ ปณ. 9

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

14.649640, 104.826073

มิสซาวันอาทิตย์ : 7.00 น.

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์

วัดนักบุญเปโตร

วัดบ้านท่าสว่าง, วัดตากอย

หมู่ 2 ต.โนนสำราญ

อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดขุนหาญ

อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปโตร

วัดราษีไศล

อ.ราษีไสล ศรีสะเกษ 33160

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระแห่งสันติภาพ

วัดบ้านหนองดินดำ

ต.ขี้เหล็ก

อ.น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญฟรังซิส

วัดน้ำยืน

ตู้ ปณ.5

อ.น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดพระคริสตราชา

วัดบ้านพลาญชัย

ต.โนนก่อ

อ.สิรินทร อุบลราชธานี 34350

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดคริสตศิรประภา

วัดศรีสะเกษ

1407/3 ถ.รอบเมืองใต้

อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญอันตน

วัดกิโลห้า

หมู่ 6 บ้านทุ่งเดิ่น ต.ธาติ

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดบ้านสร้างเหล่า

หมุ่ 3 ต.ยาง

อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดสุรินทร์

28-30 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง

อ.เมือง สุรินทร์ 32000

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญยวง บัปติสตา

วัดวารินชำราบ

266/1 ถ.เทศบาล 2

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :

วัดนักบุญเทเรซา

วัดบ้านโนนแสบง

บ้านโนนแสบง ต.ขี้เหล็ก

กิ่งอ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

0.000000, 0.000000

มิสซาวันอาทิตย์ :

เจ้าอาวาส :